Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórksiej - Piotr Napierała

PIOTR NAPIERAŁA

Piotr Napierała (1957–2019),
Inżynier budownictwa, konserwator zabytków architektury, propagator idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Dodatkowo ukończył podyplomowe studium na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej poświęconego rewaloryzacji zespołów zabytkowych.

Pracę przy ochronie i ratowaniu zabytków rozpoczął w 1983 r. w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Następnie zatrudniony był jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W latach 1988–2006 był dyrektorem generalnym i wiceprezesem zarządu firmy budowlano-konserwatorskiej Integer SA. Od 2007 do 2019 r. pełnił funkcję prezesa zarządu firmy konserwatorskiej Castellum Sp. z o.o.

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej -Wiesława Napierała i Piotr Napierała

Traktując swój zawód również jako misję społeczną sprawował funkcje: prezesa Zarządu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Śląski i wiceprezesa Zarządu Głównego SKZ. Był również członkiem Rady Programowej Fundacji Lubiąż. Następnie od 2004 r. był członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Był także rzeczoznawcą MKiDN i SKZ w specjalności ochrony i konserwacji zabytków oraz ekspertem Fundacji Romualdo Del Bianco we Florencji. Jako założyciel i prezes Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, od 2005 r. z pasją podejmował również działania w kierunku popularyzowania historii i dziedzictwa kulturowego, przywracania piękna i ożywienia turystycznego tego regionu. Co ważniejsze, dzięki staraniom Fundacji, w 2012 r. jedenastu zespołom parkowo-pałacowym w Kotlinie Jeleniogórskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał status Pomnika Historii.

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórksiej - Piotr Napierała

Ponadto opublikował kilkadziesiąt ważnych prac poświęconych ochronie, konserwacji i adaptacji obiektów zabytkowych. Napisał także kilka książek upowszechniających jednocześnie walory kulturowe i przyrodnicze otoczenia założeń historycznych. Spośród nich należy wyróżnić: „Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej”, „Parki romantyczne Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Krajobraz kulturowy rejonu Kotliny Jeleniogórskiej”. Zainicjował i zorganizował wiele kompleksowych rewaloryzacji. Były to m.in.: zamke w Kliczkowie, pałace Paulinum w Jeleniej Górze, zespołów pałacowo-parkowy w Wojanowie i Karpnikach. Ostatnio koordynował rewitalizację założenia parkowego i folwarku w Bukowcu.

Back to top of page